top of page

PERSONDATAPOLITIK

Velkommen som klient hos os i

Fysioteamet, Philip Heymans allé 17,01,107

2900 Hellerup

info@fysioteamet.dk

Dataansvarlig er Jakob Hansen (indehaver af Fysioteamet : jh@fysioteamet.dk

I forbindelse med dine behandlinger/træninger/massager her i klinikken, er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

 

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken, noterer vi almindelige oplysninger såsom navn, adresse, mailadresse, telefonnummer samt cpr. nr og nationalitet. Vi noteres ligeledes oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

 

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

 

Alle ovenstående oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

 

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. 

Som en del af Fysioteamets drift deler/opbevarer vi dine oplysninger hos:

IT- og hjemmeside systemer: Complimenta, Edelmann Telefonpasning, Wix.com og EasyMe.dk

 

Vi har godkendte databehandlingsaftaler med alle de IT-systemleverandører vi benytter. Alle opfylder GDPR-kravene pr. 25/5-2018. 

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

 

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os.

Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

I forhold til ovenstående kontakt da dataansvarlig Jakob Hansen, info@fysioteamet.dk.

 

6. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

bottom of page